India 2012 / 13

Chennai – Mahabalipuram – Pondicherry – Auroville – Bangalore – Hampi – Agonda – Mumbai – Delhi – Jaisalmer – Jodhpur – Jaipur